ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารเรียนรวมอเนกประสงค์และศูนย์อาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม โดยวิธีคัดเลือก
SSRU admin
2018-09-14 13:38:12

ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารเรียนรวมอเนกประสงค์และศูนย์อาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม โดยวิธีคัดเลือก
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
แหล่งที่มา : ฝ่ายพัสดุกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา