ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม (ระยะที่1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
SSRU admin
2018-09-14 13:35:07

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม (ระยะที่1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
กำหนดรับและยื่นซองเสนองาน วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
แหล่งที่มา : ฝ่ายพัสดุกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา