ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างงานสร้างถนนรอบศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
SSRU admin
2019-03-13 14:21:22

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างงานสร้างถนนรอบศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
แหล่งที่มา : ฝ่ายพัสดุกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา