ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างปรับปรุงห้องขายของที่ระลึก อาคารฟื้นฟูสุขภาพ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
SSRU admin
2019-03-13 14:19:51

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างปรับปรุงห้องขายของที่ระลึก อาคารฟื้นฟูสุขภาพ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
แหล่งที่มา : ฝ่ายพัสดุกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา