ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) และเอกสารประกวดราคางานสร้างถนนรอบศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
SSRU admin
2019-03-13 14:18:22

ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) และเอกสารประกวดราคางานสร้างถนนรอบศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
แหล่งที่มา : ฝ่ายพัสดุกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา