ประกาศร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจ้างปรับปรุงห้องขายของที่ระลึก อาคารปฏิบัติการฟื้นฟูสุขภาพ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
SSRU admin
2019-03-13 14:16:59

ประกาศร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจ้างปรับปรุงห้องขายของที่ระลึก อาคารปฏิบัติการฟื้นฟูสุขภาพ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
แหล่งที่มา : ฝ่ายพัสดุกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา