ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
SSRU admin
2018-02-13 14:52:29

ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

กำหนดรับและยื่นซองเสนองาน วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
แหล่งที่มา : ฝ่ายพัสดุกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา