ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร(ตู้)จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
SSRU admin
2018-02-13 14:50:58

ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร(ตู้)จำนวน 2 คัน  ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

กำหนดรับและยื่นซองเสนองาน วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
แหล่งที่มา : ฝ่ายพัสดุกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา