ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ (ระยะที่ 1) ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
SSRU admin
2019-07-12 14:36:19

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ (ระยะที่ 1) ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

แหล่งที่มา : ฝ่ายพัสดุกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา