ประกาศจ้างออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ (ระยะที่ 1) ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
SSRU admin
2019-07-12 14:31:54

ประกาศจ้างออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ (ระยะที่ 1) ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

กำหนดรับและยื่นซองเสนองาน วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 15.30 น.

แหล่งที่มา : ฝ่ายพัสดุกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา