ประกาศร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องบีบเมล็ดน้ำมัน จำนวน 1 เครื่อง
SSRU admin
2018-10-11 16:01:26

ประกาศร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องบีบเมล็ดน้ำมัน จำนวน 1 เครื่อง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
แหล่งที่มา : ฝ่ายพัสดุกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา