ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,900 ซีซี พร้อมอุปกรณ์ตกแต่งภายใน
SSRU admin
2018-09-11 14:02:35

ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,900 ซีซี พร้อมอุปกรณ์ตกแต่งภายใน
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
แหล่งที่มา : ฝ่ายพัสดุกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา