ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดพกพาเพิ่มเติม จำนวน 1,185 เครื่อง
SSRU admin
2018-09-11 14:01:02

ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดพกพาเพิ่มเติม จำนวน 1,185 เครื่อง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
แหล่งที่มา : ฝ่ายพัสดุกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา