ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการปรับปรุงตกแต่งภายในโถงกิจกรรมนักศึกษา อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
SSRU admin
2018-07-12 15:55:40

ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)  โครงการปรับปรุงตกแต่งภายในโถงกิจกรรมนักศึกษา อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
แหล่งที่มา : ฝ่ายพัสดุกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา