ประกาศร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 148 รายการ
SSRU admin
2018-09-10 16:40:58

ประกาศร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 148 รายการ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
แหล่งที่มา : ฝ่ายพัสดุกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา