ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) การประกวดราคาจัดซื้อรถบัส 8 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ครั้งที่2
SSRU admin
2019-06-10 12:54:33

ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) การประกวดราคาจัดซื้อรถบัส 8 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ครั้งที่2

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

แหล่งที่มา : ฝ่ายพัสดุกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา