ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มิใช่งานก่อสร้าง โครการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลที่ 1 จำนวน 31 เครื่อง
SSRU admin
2019-05-10 11:15:25

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มิใช่งานก่อสร้าง โครการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลที่ 1 จำนวน 31 เครื่อง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
แหล่งที่มา : ฝ่ายพัสดุกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา