ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างทำห้องสุขา 2 อาคาร ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
SSRU admin
2019-05-10 11:05:40

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างทำห้องสุขา 2 อาคาร ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
แหล่งที่มา : ฝ่ายพัสดุกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา