ประกวดราคาซื้อเตาเผาอุณหภูมิ จำนวน 1 เตา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
SSRU admin
2018-11-09 13:54:53

ประกวดราคาซื้อเตาเผาอุณหภูมิ จำนวน 1 เตา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
กำหนดรับและยื่นซองเสนองาน วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
แหล่งที่มา : ฝ่ายพัสดุกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา