ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดพกพา จำนวน 5,000 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
SSRU admin
2019-07-09 14:54:38

ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดพกพา จำนวน 5,000 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

กำหนดรับและยื่นซองเสนองาน วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

แหล่งที่มา : ฝ่ายพัสดุกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา