ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 50 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
SSRU admin
2019-07-09 14:53:20

ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 50 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

กำหนดรับและยื่นซองเสนองาน วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

แหล่งที่มา : ฝ่ายพัสดุกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา