ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง จ้างปรับปรุงอาคารเรียนรวม และห้องประชุมชั้น4 ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
SSRU admin
2019-07-09 13:03:58

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง จ้างปรับปรุงอาคารเรียนรวม และห้องประชุมชั้น4 ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

แหล่งที่มา : ฝ่ายพัสดุกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา