ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์และระบบสาธาณูปโภค ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
SSRU admin
2018-07-09 17:03:49

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์และระบบสาธาณูปโภค ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
กำหนดรับและยื่นซองเสนองาน วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
แหล่งที่มา : ฝ่ายพัสดุกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา