ประกวดราคาซื้อโปรแกรมระบบจัดการเครื่องปรับอากาศโดยใช้โทรศัพท์มือถือ ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
SSRU admin
2018-02-09 14:54:29

ประกวดราคาซื้อโปรแกรมระบบจัดการเครื่องปรับอากาศโดยใช้โทรศัพท์มือถือ ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
กำหนดรับและยื่นซองเสนองาน วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
แหล่งที่มา : ฝ่ายพัสดุกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา