ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาและคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมติดตั้ง
SSRU admin
2019-02-08 16:07:38

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาและคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมติดตั้ง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
แหล่งที่มา : ฝ่ายพัสดุกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา