ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (L3 Switch)สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตรกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์
SSRU admin
2019-02-08 16:06:15

ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (L3 Switch)สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตรกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
แหล่งที่มา : ฝ่ายพัสดุกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา