ประกาศขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) งานปรับปรุงห้องประชุม 26109 (ห้อง 26108 เดิม)
SSRU admin
2019-02-08 14:20:08

ประกาศขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) งานปรับปรุงห้องประชุม 26109 (ห้อง 26108 เดิม)
dอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
แหล่งที่มา : ฝ่ายพัสดุกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา