ประกาศร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศ 8 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
SSRU admin
2019-01-08 14:34:21

ประกาศร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศ 8 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
แหล่งที่มา : ฝ่ายพัสดุกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา