ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
SSRU admin
2018-12-06 15:01:54

ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
กำหนดรับและยื่นซองเสนองาน วันที่ 13 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
แหล่งที่มา : ฝ่ายพัสดุกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา