ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
SSRU admin
2018-07-05 15:38:57

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
แหล่งที่มา : ฝ่ายพัสดุกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา