ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารพิสมัยพิมลสัตย์ (อาคาร44) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
SSRU admin
2018-12-03 10:42:56

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารพิสมัยพิมลสัตย์ (อาคาร44) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
แหล่งที่มา : ฝ่ายพัสดุกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา