ประกาศขอบเขตงาน (TOR)จัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการรถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง ชนิดวีไอพี จำนวน 1 คัน
SSRU admin
2019-04-02 15:32:51

ประกาศขอบเขตงาน (TOR)จัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการรถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง ชนิดวีไอพี จำนวน 1 คัน
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
แหล่งที่มา : ฝ่ายพัสดุกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา