ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างตกแจ่งอาคารฟื้นฟูสุขภาพพร้อมครุภัณฑ์ ประกอบอาคารฟื้นฟูศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
SSRU admin
2017-07-25 15:32:17

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างตกแจ่งอาคารฟื้นฟูสุขภาพพร้อมครุภัณฑ์ ประกอบอาคารฟื้นฟูศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

แหล่งที่มา: ฝ่ายพัสดุกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา