ประกวดราคาจ้างบริการดูแลรักษาความปลอดภัยและงานจราจร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม โดยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
SSRU admin
2017-09-19 11:29:56

ประกวดราคาจ้างบริการดูแลรักษาความปลอดภัยและงานจราจร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม โดยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
กำหนดรับและยื่นซองเสนองาน วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2560
แหล่งที่มา: ฝ่ายพัสดุกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา