ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงภายในอาคารฟื้นฟูสุขภาพพร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
SSRU admin
2017-10-11 16:18:35

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงภายในอาคารฟื้นฟูสุขภาพพร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
แหล่งที่มา: ฝ่ายพัสดุกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา