ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเก็บและคัดแยกขยะภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
SSRU admin
2017-12-07 16:12:30

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเก็บและคัดแยกขยะภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
กำหนดรับและยื่นซองเสนองาน วันที่ 18 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
แหล่งที่มา : ฝ่ายพัสดุกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา