ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) งานจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 80 เครื่อง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
SSRU admin
2018-03-07 15:00:17

ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) งานจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 80 เครื่อง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
แหล่งที่มา : ฝ่ายพัสดุกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา