ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) งานจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์สำหรับการเรียนการสอน จำนวน 20 เครื่อง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
SSRU admin
2018-03-07 14:58:19

ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) งานจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์สำหรับการเรียนการสอน จำนวน 20 เครื่อง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
แหล่งที่มา : ฝ่ายพัสดุกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา