ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมสำนักงานคณบดีและห้องคณบดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
SSRU admin
2019-04-05 14:41:05

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมสำนักงานคณบดีและห้องคณบดี  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

กำหนดรับและยื่นซองเสนองาน วันที่ 19 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
แหล่งที่มา : ฝ่ายพัสดุกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา