ขอเชิญร่วมฟังบรรยาย "หลักสูตรและแนวทางการจัดการเรียนการสอนในยุค 4.0"
SSRU admin
2017-10-31 14:08:25

ขอเชิญร่วมฟังบรรยาย "หลักสูตรและแนวทางการจัดการเรียนการสอนในยุค 4.0"

ผู้สนใจเข้าร่วมอบรม สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสะดีเยาะ บินมะดีเยาะ งานหลักสูตร โทร. 0-2160-1388 ต่อ 105

ขอบคุณภาพ : รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร
จาก http://genedu.msu.ac.th/2553/admin/news/detail.php?id=377 
ที่มา : นางสาวภัทราภรณ์ สดแสงจันทร์
ผู้นำเสนอข่าว : คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา