นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ!! ในการประกวดกระทง
SSRU admin
2018-11-29 09:55:39

นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ!! ในการประกวดกระทง

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมประกวดกระทง เนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2561 ณ อาคาร 57 คณะวิทยาการจัดการ มีนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์เข้าร่วมประกวดและได้คว้ารางวัลถึง 3 รางวัล ได้แก่
     1. รางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทกระทงสวยงาม เป็นของ ทีมตาหวาน นักศึกษาจากสาขาวิชาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) นายพัชร วังทะพันธ์ นางสาวกชกร เทพสนั่น และนายภูเทพ ทองเปี่ยม
     2. รางวัลชนะเลิศ ประเภทกระทงสร้างสรรค์ เป็นของ ทีมประทีปสุนันทา นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย นายทศพล ชนะชัย และนายเทวิระ สังข์แก้ว

ที่มา : นางสาวภัทราภรณ์ สดแสงจันทร์
ผู้นำเสนอข่าว : คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา