ศูนย์การเรียนรู้ฯ วจก. ต้อนรับคณะกรรมการเยี่ยมชมและตรวจติดตามการดำเนินงานฯ
SSRU admin
2018-10-29 10:08:03

ศูนย์การเรียนรู้ฯ วจก. ต้อนรับคณะกรรมการเยี่ยมชมและตรวจติดตามการดำเนินงานฯ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดยอาจารย์สมทบ แก้วเชื้อ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ได้รับมอบหมายจากคณบดี ให้การต้อนรับคณะกรรมการเยี่ยมชมและตรวจติดตามการดำเนินงานแหล่งเรียนรู้ที่ให้เกียรติเดินทางเข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ด้านบริหารธุรกิจ และนิเทศศาสตร์สู่ชุมชน  ประกอบด้วยคณะกรรมการจากสภามหาวิทยาลัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายบริการวิชาการ รวมถึงเจ้าหน้าที่สภา และสถาบันวิจัย ณ ศูนย์การเรียนรู้ ด้านบริหารธุรกิจ และนิเทศศาสตร์สู่ชุมชน อาคาร 34 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ในโอกาสนี้อาจารย์สมทบ แก้วเชื้อ กล่าวต้อนรับและอธิบายความเป็นมาและแนวทางการดำเนินงาน ตามฐานความรู้ต่างๆทั้ง 7 ฐาน ได้แก่ 1-2. ฐานการเรียนรู้ด้านบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 3.ทรัพย์สินทางปัญญา 4.สร้างจิตสำนึกและตระหนักรู้ในการผลิตสื่อด้านวิทยุโทรทัศน์ 5.ทักษะการใช้ระบบสารสนเทศเบื้องต้น 6.การจัดรายการวิทยุกระจายเสียง และ 7.เสริมสร้างทักษะทางการสื่อสารในยุค Thailand 4.0 ซึ่งได้บรรจุองค์ความรู้ดังกล่าวฯ ในศูนย์การเรียนรู้ และขยายแหล่งเรียนรู้สู่ชุมชนก่อให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งเผยแพร่ข้อมูลให้บุคคลที่สนใจสามารถศึกษาผ่านเว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ สำหรับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ทางศูนย์การเรียนรู้ฯ จะนำไปปรับใช้พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : www.fms.ssru.ac.th
ที่มา : กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
ผู้นำเสนอข่าว : คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา