SISA ศึกษาดูงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
SSRU admin
2018-10-29 10:00:52

SISA ศึกษาดูงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น. ดร.นิรชราภา ทองธรรมชาติคณบดีวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล และสาขาการสร้างภาพยนตร์ เข้าฟังบรรยายการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ โดย ผศ.ดร.ธงชัย พงศ์สิทธิกาญจนา ณ ห้องประชุม 405 อาคารโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เวลา 13.30 น. เดินทางไปศึกษาดูงานร้านกระเป๋าผ้าแฮนเมด ซึ่งมีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเป็นเจ้าของธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระเป๋าผ้า ณ ร้านกระเป๋าผ้าฐิติรัชต์ บริเวณชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ศาลายา

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : www.sisa.ssru.ac.th
ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ผู้นำเสนอข่าว : วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง และสื่อใหม่  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา