แบบสอบถามการรับรู้ภาพลักษณ์และการให้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
SSRU admin
2019-01-29 15:07:05

ขอความร่วมมือบุคลากรและบุคคลทั่วไปร่วมตอบแบบสอบถาม
การรับรู้ภาพลักษณ์และการให้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

* สำหรับบุคคลทั่วไป
การรับรู้ภาพลักษณ์ (ระดับมหาวิทยาลัย) 
การรับรู้ภาพลักษณ์ (ระดับหน่วยงาน)

* สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ
แบบสำรวจ Online ตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการ และแบบสำรวจตอบสนองตามเกณฑ์