อธิการบดี มอบรางวัล "รางวัลหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการงบประมาณเป็นเลิศ (Excellent Budget Management Awards)
SSRU admin
2018-12-28 10:37:38

อธิการบดี มอบรางวัล "รางวัลหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการงบประมาณเป็นเลิศ (Excellent Budget Management Awards)ค่ำวานนี้ (26 ธ.ค.2561) รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบรางวัล "รางวัลหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการงบประมาณเป็นเลิศ (Excellent Budget Management Awards) งบประมาณ พ.ศ.2561 แก่หน่วยงานที่มีความสามารถในการบริหารจัดการงบประมาณเป็นเลิศ 3 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานอธิการบดี วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ คณะวิทยาการจัดการ เพื่อเป็นการยกย่องและเป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารจัดการงบประมาณ

www.ssru.ac.th
www.plan.ssru.ac.th

ที่มา : กองนโยบายและแผน
ผู้นำเสนอข่าว : กองนโยบายและแผน  สำนักงานอธิการบดี