อธิการบดี มอบรางวัลคุณภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 1
SSRU admin
2018-12-28 10:32:47

อธิการบดี มอบรางวัลคุณภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 1

ค่ำวานนี้ (26 ธ.ค.2561) รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบรางวัล “รางวัลคุณภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (SSRU Quality Award) ครั้งที่ 1 ระดับหลักสูตร และระดับหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา2560 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและส่งเสริมให้หลักสูตรและหน่วยงานจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพให้มีประสิทธิภาพ โดยมีหน่วยงานที่ได้รับรางวัล ดังนี้

ระดับปริญญาตรี
รางวัลที่ 1 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
- บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการคุณภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (3.99 คะแนน ระดับดี)

รางวัลที่ 2 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
- รัฐศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 (3.96 คะแนน ระดับดี)

รางวัลที่ 3 คณะวิทยาการจัดการ
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 (3.93 คะแนน ระดับดี)

ระดับบัณฑิตศึกษา
รางวัลที่ 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศิลปะการแสดง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (4.08 คะแนน ระดับดีมาก)

รางวัลที่ 2
บัณฑิตวิทยาลัย
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปรัชญาและจริยศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 (3.84 คะแนน ระดับดี)

รางวัลที่ 3
บัณฑิตวิทยาลัย
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต นิติวิทยาศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 (3.76 คะแนน ระดับดี)

ระดับคณะ
รางวัลที่ 1 
คณะครุศาสตร์ (4.54 คะแนน ระดับดีมาก)

รางวัลที่ 2
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (4.52 คะแนน ระดับดีมาก)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (4.52คะแนน ระดับดีมาก)
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ (4.52 คะแนน ระดับดีมาก)

รางวัลที่ 3
บัณฑิตวิทยาลัย (4.48 คะแนน ระดับดี)

www.ssru.ac.th
www.plan.ssru.ac.th

ที่มา : กองนโยบายและแผน
ผู้นำเสนอข่าว : กองนโยบายและแผน  สำนักงานอธิการบดี