ประกาศห้องสอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รอบที่ ๔ การรับแบบ Admission)
SSRU admin
2019-05-28 15:30:13

ประกาศห้องสอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รอบที่ ๔ การรับแบบ Admission)

1.รายละเอียดในการสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกในระบบกลาง Admissions  >>อ่านรายละเอียด

2. คณะครุศาสตร์ >>อ่านรายละเอียด

3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี >>อ่านรายละเอียด

4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม >>อ่านรายละเอียด

5. คณะศิลปกรรมศาสตร์ >>อ่านรายละเอียด

6. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ >>อ่านรายละเอียด

7. คณะวิทยาการจัดการ >>อ่านรายละเอียด

8. วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ >>อ่านรายละเอียด

9. วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน >>อ่านรายละเอียด

10. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ >>อ่านรายละเอียด

11. วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ >>อ่านรายละเอียด

12. วิทยาลัยนานาชาติ >>อ่านรายละเอียด

13. วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ >>อ่านรายละเอียด

14. ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี >>อ่านรายละเอียด

15. ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี >>อ่านรายละเอียด

16. ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง >>อ่านรายละเอียด