สาขาวิชาจิตรกรรม นำนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561 "วิชาชีวิต ทางรอดเด็กและเยาวชน"
SSRU admin
2018-09-27 09:48:08


สาขาวิชาจิตรกรรม นำนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561 "วิชาชีวิต ทางรอดเด็กและเยาวชน"

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 สาขาวิชาจิตรกรรม นำโดย อาจารย์จิรวัฒน์ การนอก หัวหน้าสาขาวิชา นำนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561 "วิชาชีวิต ทางรอดเด็กและเยาวชน" ได้แก่ นางสาวลลิตา ศรีอ่อน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และนายทิฆัมพร บุญเมืองขวา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมวาดภาพบริเวณลานเกาะพญาไท อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

กิจกรรมดังกล่าว จัดโดย เครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อเปิดพื้นที่สร้างสรรค์และร่วมกันหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเสี่ยง อาทิ เหล้า บุหรี่ การพนัน เพศ เป็นต้น

ที่มา : นางสาวภัทราภรณ์ สดแสงจันทร์
ผู้นำเสนอข่าว : คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา