ขอเชิญผู้ส่งใจเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการบริหารธุรกิจ SMEs ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
SSRU admin
2018-06-27 10:09:03

ขอเชิญผู้ส่งใจเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการบริหารธุรกิจ SMEs ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ การลดความสูญเปล่า การลดต้นทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจ

- เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการและบุคลากรในสถานประกอบการ ให้มีขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.xn--b3c0cctqrbb6e6ec9ff.com
ที่มา : สถาบันวิจัยและบริการวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ผู้นำเสนอข่าว : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา