การแนะแนวให้คำปรึกษาครอบครัว โดยวิธี "การฟังด้วยใจ" เป็นการสื่อสารที่ทรงคุณค่า
SSRU admin
2019-03-27 11:23:50

การแนะแนวให้คำปรึกษาครอบครัว โดยวิธี "การฟังด้วยใจ" เป็นการสื่อสารที่ทรงคุณค่า

ที่มา :  ณภัทร ช่างเพ็ง
ผู้นำเสนอข่าว : วิทยาลัยสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา